The “Me, as a Blogger” Tag!

Today, my blog, Lovin’ Life, celebrates its first birthday! And in honor of that I would like to share some insights on how I blog with the “Me, as a Blogger” tag. I got to know about this tag via the Dutch blogger Vera Camilla.
Vandaag, viert mijn blog, Lovin’ Life, zijn/haar eerste verjaardag! En daarom lijkt het me leuk om wat te delen over hoe ik blog met de “Me, as a Blogger” tag! Ik las over deze tag via de Nederlandse blogger Vera Camilla

Where do you get your inspiration from?

I really like to scroll through Instagram and Printerest in order to get inspired. However, I like to watch youtube videos for that same reason. Since I like to post about the things I love in life (hence the name of my blog) it’s really simple to come up with ideas for new articles. There is just so much to love! From for example delicious recipes to makeup products!

Waar haal jij je inspiratie vandaan?

Voor inspiratie scroll ik graag door Instagram en Printerest. Maar, voor diezelfde reden kijk ik naar videos op youtube. Omdat ik over dingen schrijf waar ik van hou in het leven (vandaar de naam van mijn blog) is het erg makkelijk om met nieuwe ideeën te komen voor artikelen! Er is zoveel om van te houden! Van bijvoorbeeld heerlijke recepten tot make-up!

​What do you eat or drink while blogging?

I don’t really eat while blogging, but I do like to drink water or tea.

Wat eet of drink je tijdens het bloggen?

Ik eet niet echt iets tijdens het bloggen, wel drink ik graag wat water of een kopje thee.

If you would make a year overview for your blog, when would you start?

I wouldn’t make a year overview of my blog. In my opinion there are already so many bloggers that at the end of the year write an article in which they share some previous blog posts from that year and I’m just not that type of gal you know. I did write an article last year about all the highs and lows in my personal life of 2016, which I published at the end of December. I would like to do that again this year I think, and post it around the same time as last year. So, I will probably start writing the article at the beginning of December.

Als je een jaaroverzicht voor je blog zou maken,  wanneer begin je daar dan mee?

Ik zou eigenljik geen jaaroverzicht maken van mijn blog, omdat er al zoveel bloggers zijn die aan het einde van het jaar een artikel schrijven waarin ze wat blogposts van dat jaar opnieuw delen en zo ben ik nou eenmaal niet. Vorig jaar schreef ik wel over de hoge- en dieptepunten in mijn persoonlijk leven van 2016, wat ik eind December publiceerde. Dat zou ik denk ook wel leuk vinden om dit jaar weer te doen. Dus, dan zal ik waarschijnlijk beginnen met het schrijven van dat artikel begin December.

What is the most valuable thing you learned from blogging?

So I have a two things:

  • How much I actually like to write and take pictures!
  • I also got more confident because of it. Therefore, it has become easier to ignore that little voice inside my head that points out what other people may think of me.

Wat is het  meest waardevolle dat je als blogger je geleerd hebt?

Ik heb twee dingetjes:

  • Hoe leuk ik het eigenlijk vind om te schrijven en the fotograferen. 
  • Ik heb ook meer zelfvertrouwen ervan gekregen. Daardoor is het makkelijker om dat kleine stemmetje in mijn hoofd te negeren dat me bang maakt voor wat andere mensen wel/niet over me kunnen denken.

What is for you the best moment to blog?

I’m the most productive in the morning, so then.


Wat is voor jou het beste moment om te bloggen?

Ik ben het meest productief in de ochtend, dus dan.

​What do you want to achieve as a blogger?

Of course getting more readers and followers would be really nice. However, I want to focus on making my blog a bit more professional by for example changing the layout, maybe switch from Weebly to WordPress and upload more frequently/consistently.

Wat zou je willen bereiken als blogger?

Natuurlijk zou het harstikke leuk zijn om meer lezers en volgers te krijgen. Maar op het moment wil ik me focussen om mijn website professioneler te maken door bijvoorbeeld het veranderen van layout, misschien de switch te maken van Weebly naar WordPress en om frequenter/constanter artikelen te publiceren.

Do you often feel insecure after publishing an article?

No, not really. Sometimes I’m not that happy with all the pictures in an article and then I can get a bit insecure. However, if I feel very unhappy or insecure about an article I wouldn’t post it.

Voel jij je vaak onzeker na het publiceren van een artikel?

Nee, niet echt. Soms ben ik niet helemaal blij met alle foto’s in een artikel en dan kan ik wel een beetje onzeker worden. Maar, als ik niet tevreden ben of onzeker ben over een artikel zal ik het niet publiceren.

Do you have a lot of contact with other bloggers?

Wouldn’t say a lot, but I do definitely interact with other bloggers sometimes.

Heb je veel contact met collega bloggers?

Ik zou niet veel zeggen, maar af en toe heb ik wel contact met collega bloggers. 

What type of music/program is on while blogging?

I like to listen to the Happy Hits! playlist on spotify or I like to listen to Radio 538, a Dutch radio station. When I’m into a tv shows that doesn’t require a lot of attention like for example Modern Family I like to have that on in the background.

Wat voor muziek/programma staat er aan tijdens het bloggen?

Ik luister graag naar de Happy Hits! playlist op spotify of ik luister naar Radio 538. Wanneer ik lichtelijk verslaafd ben aan een tv show dat weining aandacht vereist zoals bijvoorbeeld Modern Family heb ik die graag aan op de achtergrond.

On which day do most of the articles arise?

Oeh I really don’t know, it differs a lot. But most of the articles are written during a normal work week.

​Op welke dag ontstaan de meeste artikelen?

Oeh dat weet ik echt niet, het verschilt veel. Maar de meeste artikelen worden tijdens een normale werkweek geschreven. 

On which article on your blog are you most proud of?

This is probably a bit similar to picking your favorite child…. haha it is so difficult! But if I had to choose I would say it is a recent one, namely my first outfit post! I really want to make more articles like this cause I really liked shooting it with my little sister and writing about it!

Op welk artikel op je blog ben je het meest trots?

Dit lijkt waaschijnlijk een beetje op het kiezen van je favoriete kind…haha het is zo moeilijk! Maar als ik zou moeten kiezen dan denk ik een recente, namelijke mijn eerste outfit post! Ik wil echt meer artikelen zoals deze maken, omdat het hartstikke leuk was om met mijn zusje de foto’s te schieten en erover te schrijven.

Why would someone have to start a blog in your opinion?

Well nobody absolutely has to start a blog, however I really like that I have a place where I can write whatever I want. Writing creates so much peace and quiet in my mind!!! Of course I could write in a diary, but this is a way more enjoyable hobby for me 🙂 Start a blog if you think you would like to and want to do it!!

Waarom zou iemand een blog moeten beginnen volgens jou?

Nou niemand moet per se een blog beginnen, maar ik vind het wel erg fijn om een plekje te hebben waar ik kan schrijven wat ik wil. Schrijven is voor mij een goede uitlaatklep en geeft veel rust in mijn hoofd!!! Natuurlijk zou ik een dagboek kunnen bijhouden, maar dit vind ik een veel leukere hobby 🙂 Maar begin gewoon een blog als je het leuk lijkt en als je het wilt!!
Love Life,
Maxime

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: